Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden waaronder door of vanwege JEDO Consultancy diensten worden verleend.

 • 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verleend door of namens JEDO Consultancy. Alle andere Algemene Voorwaarden, van Opdrachtgever of anders, worden expliciet en altijd van de hand gewezen. Tenzij de gelding ervan specifiek en schriftelijk door JEDO Consultancy is aanvaard.
 • 1.2. De verhouding tussen Opdrachtgever en JEDO Consultancy wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht.
 • 2. Uitsluitend JEDO Consultancy geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 • 3. JEDO Consultancy is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. JEDO Consultancy staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 • 4.1. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, slechts indien deze een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor JEDO Consultancy rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding: a. indien JEDO Consultancy voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door JEDO Consultancy te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van JEDO Consultancy onder die verzekering; b. indien JEDO Consultancy voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de totale hoogte van de door JEDO Consultancy voor desbetreffende diensten aan Opdrachtgever verzonden facturen.
 • 4.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor JEDO Consultancy aansprakelijk is.
 • 4.3. Het in de vorige twee alinea’s bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
 • 4.4. Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van JEDO Consultancy in verband met een door of vanwege JEDO Consultancy aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 4.1 onder a dan wel onder b vermelde limieten.
 • 5. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege JEDO Consultancy zijn betrokken.
 • 6. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 • 7. De rechter in het Arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en JEDO Consultancy kennis te nemen, met dien verstande dat JEDO Consultancy bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en JEDO Consultancy kennis te nemen.
 • 8. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.